Boje o překročení prvního pásma obrany (8. 9. – 14. 9. 1944)

17.01.2020

[mapa 06]

8. 9.

KDO začala ráno v 6:40 dělostřeleckou a leteckou přípravou trvající 125 minut.

V 8:45 nastoupily do útoku úderné skupiny prvního sledu za doprovodu tanků a samohybných děl. Do večera svazky 101. střeleckého sboru (101. ss.) genpor. A. L. Bondarjova postoupily o 10 až 12 km, ostatní svazky prolomily obranu protivníka jen do hloubky 2 až 6 km.

8. 9. - 11. 9.

Němci udrželi Krosno

67. střelecký sbor (67. ss.) genmjr. I. S. Šmyga nedokázal dobýt silně bráněné město Krosno a ovládnout komunikace v jeho okolí, což výrazně zpomalilo zasazení svazků druhého sledu armády a její rychlé skupiny. Do 9. 9. se podařilo obsadit pouze severozápadní okraj města. Nepřítel během noci přesunul do města další jednotky a zarputile se bránil až do 11. 9.

8. 9.

Zpomalení druhého sledu

Díky počátečnímu rychlému tempu útoku se jednotky 1. čsas, 25. tankového sboru (25.ts.) a 1. jezdeckého gardového sboru (1.gjs.) daly na pochod mezi 10. až 11. hodinou. Protože se nepodařilo dobýt město Krosno, musely jednotky oproti původnímu plánu pochodovat oklikou po horších cestách a navíc ještě úzkým koridorem, aby se v průběhu přesunu nedostaly pod palbu protivníka. Po stejných cestách postupovaly také týly prvního sledu. Výsledkem bylo promíchání jednotek a celkové zpomalení zasazení druhého sledu a rychlé skupiny (1. gjs. a 25. ts.).

9. 9. - 14.9.

Vyrovnání sil

Německé velení dokázalo okamžitě reagovat rozsáhlým přísunem posil ze sousedních úseků fronty a ze Slovenska. Už večer 8.9. do bojů zasáhl předsunutý oddíl 68. pěší divize (jeho jádro tvořil fyzilírský prapor 68), který se účastnil odzbrojování slovenských vojáků a toho dne se na dukelské bojiště začala z prostoru Krakova přesouvat také 8. tanková divize. Dne 9. 9. byla obrana posílena o 75. pěší divizi, která byla vyčleněna a přesunuta na základě očekávání sovětského útoku. K dalším jednotkám patřili: dva ? pěší pluky 78. pěší divize a v noci na 10.9. přisunutý granátnický pluk 14 od 78. granátnické divize (XX. SS az), jeden pluk 544. granátnické divize (XI. SS az), části 1. tankové divize (k prvním patřili tankový průzkumný oddíl 1 a pluk tankových granátníků 1) a instrukční rota XXIV. tankového sboru. 10. 9. dorazili od sandoměřského předmostí další části 1. tankové divize, útočný pluk 1. tankové armády a 672. ženijní prapor. 11. 9. byl přisunut 228 myslivecký pluk 228 od 101. myslivecké divize. Zbylé části této divize dorazily spolu s a.

Do poloviny září už před 38. armádou a pravým křídlem 1. gardové armády působilo. Proti 38. A: 68., 75., 208. a 357. pd (bojovala s 1. gjs), části 78., 544. a 545. gd a 101. mysld, 1. a 8. td. Proti pravému křídlu 1. GA jen 96. pd (neskôr i části 168. a 254. pd). To je 8 divizí (resp. jejich částí) pěchoty a dvě tankové divize plus několik samostatných útvarů, z nichž nejvýznamnějšími byli útočný pluk 1. TA a brigáda útočných děl 311. Deset z nich bojovalo proti vojskům 38. armády. To vedlo ke změně poměru sil a zadržení postupu 38. armády ve hlavním směru útoku. Němci zaujali ohniskovou obranu a organizovali silné protiútoky nejen proti údernému seskupení 38. armády, ale i proti 52. ss. na pravém křídle její operační sestavy.

9. 9.

První boje 1. čsas.

První bojové nasazení 1. čsas bylo zároveň také dnem, kdy měl sbor největší ztráty. Velitel sboru brig. gen. J. Kratochvíl v jeho průběhu nenavázal včas kontakt se sousedními jednotkami a nezabezpečil důkladný průzkum. Nic netušící jednotky, které v ranních hodinách vstoupily v pochodových proudech do vesnic Machnówka a Wrócanka, byly přepadeny nepřátelskou dělostřeleckou palbou 75. pěší divize. Sbor se následně neúspěšně snažil útočit na německé obranné pozice.

11. 9. - 12. 9.

Průlom mezi obcemi Łysa Góra a Glojśce.

101.ss., 25.ts. a 1.gjs. pokračovali v útoku. 101. ss. vytvořil 2 km širokou mezeru v německé obraně mezi obcemi Łysa Góra a Glojśce. Po odražení nepřátelského protiútoku a udržení tohoto prostoru se velitel 38. armády v noci na 12. 9. rozhodl zasadit do této mezery 1. gardový jezdecký sbor s úkolem proniknout do týlu nepřítele a útočit na směru Krempna - Zborov.

12. 9. - 16. 9.

Zasazení 1. gjs. do průlomu.

1.gjs. rychle pronikl hluboko do týlu německé obrany. 13. 9. dopoledne jednotky 1.gjs vstoupily na území Slovenska. 1. gardová jezdecká divize plk. P. S. Vašurina překročila polsko-slovenské hranice v prostoru Nižné Polianky a 7. gardová jezdecká divize plk. I. S. Borščova v prostoru obce Baranie. Jednotky těchto dvou jezdeckých divizí se tak staly prvními jednotkami Rudé armády, které se během Karpatsko-dukelské operace probojovaly na Československé území.

10. 9. - 14. 9.

Urputné boje o silnici k Dukle.

Německým vojskům se podařilo zpomalit útok 38. armády. Velmi urputně bojovali o udržení průchodnosti silnice Jaslo - Zigrod Nowy - Dukla, která byla mezi obcemi Lysa Góra a Iwla obsazena 101. ss. Všechny německé pokusy o její znovuzískání byly sovětskými jednotkami odraženy až do 14. 9. večer, kdy se soustředěným útokem podařilo Němcům silnici znovu ovládnout.

14. 9.

1. gjs. v obklíčení.

Německým jednotkám se podařilo uzavřít mezeru ve své obraně a odříznout tak 1. gjs. od hlavních sil 38. armády. V týlu německých vojsk pak 1. gjs zaujal 16. 9. kruhovou obranu v prostoru Krempna, Rostajne a severně od obce Ciechania. Zásobování probíhalo pomocí jezdců, kteří skrytými horskými cestami přecházeli frontu.

11.9. - 19. 9.

Boje o kótu 534

1. čsas se snažil překonat německé mezilehlé postavení nad městem Dukla. 1. čs. brigáda (1. čsb) dobývala německé postavení na bezejmenné výšině 534, která později pro velké ztráty dostala přízvisko Krvavá kóta, nebo Kóta smrti. Výšina byla důležitou pozorovatelnou, kterou nepřítel potřeboval k udržení obrany v tomto prostoru. Boje byly prudké a výšina často měnila majitele. 3. čs. brigáda (3. čsb) útočila přímo ve směru města Dukla.

První dny operace, boje o překročení prvního pásma obrany, byly důležité pro její další průběh. Dne 8. 9. 1944 vyrazily sovětské a československé jednotky k útoku a v otevřeném terénu rychle postupovaly. Němci reagovali okamžitě, přisunuli do oblasti množství posil a změnili poměr sil. Útočící jednotky v dalších dnech pronikly do podhorských oblastí, které silně bránil nepřítel.

První období operace trvalo sedm dní. Za tu dobu vojska hlavního uskupení 38. armády postoupila do hloubky 23 kilometrů a dočasně (do 14.9) ovládla klíčovou silnici Žmigród Nowy - Dukla. Do průlomu byl zasazen 1. gardový jezdecký sbor.