30 - 50 km hluboká německá obrana

20.01.2020

Nacisté za pomoci slovenských jednotek postupně vybudovali tři pásma obrany a dvě mezilehlá postavení. Systém obrany byl členěný do hloubky 30 - 50 km a většinou se jednalo o několik řad nesouvislých zákopů a opevněných strategických bodů. Celý prostor byl velmi hustě zaminován. K začátku operace byly obranné práce hotovy z 30 - 40 %. Některé pozice byly dobudovány až během operace.

Terén bojiště.

Několik příčných hřebenů, jejichž výška se pohybuje od 400 do 700 m, je oddělených údolími a celá oblast je protkána četnými vodními toky, které se na podzim rozvodnily a byly vážnou překážkou pro pěchotu a těžkou techniku. Časté mlhy a nízká oblačnost pak ztěžovaly leteckou podporu. Nízká oblačnost skýtala Němcům značné výhody pro organizaci a budování obrany. Německé síly měly výhodu v pozicích, pozorování a ve skrytém manévrování. Propracovaná obrana do hloubky jim umožňovala ustupovat na předem připravené obranné pozice.


XXIV. tankový sbor.

Německý XXIV. ts, kterému začátkem září velel v zastoupení genpor. F. Becker, byl v době zahájení KDO tankovým jen podle jména. Nedisponoval jediným tankovým svazkem, což se brzo změnilo. Jeho jádro tvořili tři pěší divize (68., 96. a 208.), které zdaleka nebyli naplněny na své tabulkové počty. Proti 38. armádě stály dvě z nich a také 545. granátnická divize souseda na levém křídle, kterým byl XI. SS armádní sbor. Odhadem to představovalo sílu zhruba 18 000 - 20 000 mužů podporovaných 360 děly a minomety a dvěma až třemi desítkami samohybných děl.

Změny před útokem.

Německé velení, které útok v této oblasti očekávalo, navíc podniklo několik opatření, aby si vytvořilo alespoň nějaké zálohy a zároveň zefektivnilo systém palby těžkých zbraní. Ze sestavy 208. pd vyčlenilo granátnický pluk 338 (jeho část byla nasazena proti slovenským povstalcům) a úsek této divize byl zúžený. Genplk. Heinrici také vyčlenil jako svou operativní zálohu dva prapory mysliveckého pluku 228 (101. myslivecká divize). Neméně důležitým krokem byl rozkaz pro 75. pěší divizi (XI. as), jejíž jádro se mělo z prostoru Turka skrytými nočními přesuny dostat do prostoru Rymanów - Dukla k dispozici armádní skupině jako silná záloha. Sovětskému velení tento tah zůstal utajen, což brzo přineslo fatální následky i pro československé vojáky.

68. pěší divize.

Braniborská 68.pd. pod velením generálporučíka Paula Scheuerpfluga se soustředila zhruba v oblasti na jihovýchod od města Krosna.

208. pěší divize.

208. pd. pod velením generálporučíka Hanse Pieckenbrocka se soustředila v okolí města Krosna a úsek obrany pokračoval dále na severozápad.

545. granátnická divize.

Obrana 545. grd. (Od 9. 10. 1944 přejmenována na 545. divize lidových granátníků) pod velením plukovníka Otta Obenause navazovala na svého souseda v prostoru severozápadně od obce Odrzykón. Po zahájení operace byli její části kvůli lepší organizaci velení dočasně podřízeny 1. tankové armádě.

96. pěší divize (XXIV. ts)

96. pd. pod velením genmjr. Werner Dürking patřila na začátku operace pod XXIV. tankový sbor a její větší část stále proti 1. gardové armádě A. J. Petrova a proto ji zakrátko podřídili XI. armádnímu sboru a dále již působila mimo KDO.

75. pěší divize (XI. as)

generálmajor Karl Arning

Myslivecký pluk 228 (101. mysld od XXXXIX. hs)

plukovník Bernhard Sieber

Granátnický pluk 338 (208. pd)