Těžké boje o přechod hranic a konec operace (28.9. - 28. 10. 1944)

14.01.2020

Zalesněný horský terén stěžoval postup a omezoval možnosti manévrování. Počasí se dále zhoršovalo, půda byla rozmoklá a cesty blátivé. Třetí obranné postavení Wehrmachtu se opíralo o hlavní hřeben pohoří a bylo tvořeno třemi pásy nesouvislého opevnění, které využívalo terénních výhod. Údolí a cesty byly silně zaminovány a dělostřelecké přepady a silné protiútoky bránily unaveným a prořídlým jednotkám 38. armády dále v postupu.

30. 9. - 4. 10.

První překročení hranic

Dne 28. 9. rozhodl velitel 38. armády zaútočit 101., 67. a 1. čsas směrem na Mszanu a Zborov. Pro nepřízeň počasí byl útok odložen na 30. 9. a na druhý den, 1. 10. jednotky 211. střelecké divize plk. G. S. Tomilovského a 241. střelecké divize plk. T. A. Andrijenka ze 67. střeleckého sboru překročily polsko-slovenské hranice v prostoru obce Šarbov a v součinnosti s tankisty 31. tankového sboru k večeru 3. 10. pronikly do prostoru obce Vyšná Pisaná, kterou 4. 10. obsadili. Tou dobou Rudá armáda osvobodila i osadu Havranec. Vzniklo tak reálné ohrožení boku a týlu seskupení německých jednotek v prostoru Dukelského průsmyku. Ve dnech 30. 9. až 1. 10. 1944 bojoval 1. čsas v prostoru Zyndranowé a Barvinku.

2. 10. - 4. 10.

Čechoslováci poprvé překračují hranice

Aby mohli příslušníci 1. čsas mezi prvními vstoupit na území Československa, dal velitel 38. armády rozkaz k přesunu sboru z bojů o Zyndranowou do prostoru severovýchodně od Šarbova a odtud útočit směrem na Krajná Porúbka, Krajná Bystrá a Nižný Komárnik. Sbor se začal přesouvat pozdě večer 1. 9. a do večera 2. 9. dosáhl určeného prostoru. Dne 2. 9. tak část jednotek 1. čsas poprvé, na omezeném prostoru, překročila hranice Slovenska. V ranních hodinách následujícího dne přešli do útoku, ale odpor nepřítele se jim zlomit nepodařilo. Po tom, jak 242. tanková brigáda spolu s jednotkami 67. střeleckého sboru 4. 10. ovládli Vyšnou Pisanou a Hrabovec, velení německých vojsk začalo stahovat své síly do postavení západně a jižně od Dukelského průsmyku.

6. 10.

Českoslovenští vojáci překročili hranice a osvobodili první vesnici

Velitel 38. armády se proto rozhodl přeskupit 1. čsas zpět na čáru Barwinek - Zyndranowa a útočit směrem na Vyšný Komárnik a Nižný Komárnik. Přesun sboru začal večer 4. 10. a do večera 5. 10. byl sbor na místě. Na druhý den, v ranních hodinách 6. 10. 1944, čs. vojáci v součinnosti s jednotkami 67. ss a 31. ts překonali obranu německých jednotek před Dukelským průsmykem, definitivně vstoupili na území Slovenska a do večera dosáhli severního okraje obce Nižný Komárnik.

1. 10. - 10. 10.

Útok ve směru cesty mezi Żmigród Nowy - Zborov pokračuje

38. armáda se dále snažila proniknout k cestě Żmigród Nowy - Zborov, až do 10.10., kdy se velitel rozhodl změnit směr hlavního úderu, a to ve všeobecném směru na jihozápad, na Vápeník a Nižný Mirošov.

28. 9. - 30. 9.

?????

Němci přisunuli 1. lyžařskou divizi. Podnikali protiútoky a tvrdě bránili své pozice.

12. 10. - 19. 10.

Hlavní směr útoku na Svidník

Hlavní směr útoku 38. armády směřoval k cestě z Nižné Polianky do Svidníka. Útok začal 12. 10. O průlom obrany na úseku Havranec - Medvědí se pokusily útvary 81., 211. a 241. střelecké divize s podporou tanků 14. gardové tankové brigády 4. gts. Němci udrželi své pozice a průlom se nezdařil. 19. 10. velitel 38. armády změnil směr hlavního úderu na Kapišová - Vyšný Svidník. Úder uskutečnil 67. střelecký sbor a spolu s ním útočil i 1. čs. armádní sbor, kterému stály v cestě obrané pozice na hoře Javíra. Útok na tomto směru začal 20. 10. a taktéž nevedl k zásadnímu úspěchu.

25. 10. - 27. 10.

Urputné boje o přístup ke svidníku pokračují

Útok byl obnoven až 25. 10. Hlavní úder zasadil 67. střelecký sbor a 25. tankový sbor údolím Kapišovky z prostoru Nižné Pisané přes Kapišovou směrem na Svidník. 1. čsas útočil ve směru Medvedie, Korejovce, Hunkovce - podél dukelské cesty. Do 27. 10. postoupili k severní části obce Kapišová. Jejich další postup však byl zastaven po zasazení záloh, které mělo německé velení soustředěno v prostoru severně od Svidníku. Výraznější úspěch nedosáhl ani 1. čs. armádní sbor, kterému se 26. 10. podařilo dobýt kótu 536 Javíra a 28. 10. osvobodit Korejovce.

28. 10.

Konec operace

Dne 28. 10. 1944 přešla vojska 38. armády do obrany a Karpatsko-dukelská operace tím skončila. Ve stejném dni skončil i organizovaný odpor povstalecké armády a zbytky jednotek, které ustoupily do hor, přešly na partyzánskou formu boje. Konec operace souvisel s událostmi na východní frontě především na území Rumunska a Maďarska.