Vojnový denník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
Sem vložte podnadpis

Text deníku je se svolením autora převzat z publikace: BYSTRICKÝ, Jozef a kol.: Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2011, 389 s, mp., obr. príl., reg., lit., ISBN 978-80-89523-07-8

Knihu si můžete stáhnout v elektronické podobě na stránkách našeho partnera VHÚ Bratislava. 

Zápis za deň 4. 9. 1944 - pondelok:

I. Československé vojská na Slovensku sa postavili s partizánskymi oddielmi na odpor nemeckým vojskám, ktoré dňa 29.8.1944 prikročili kobsadzovaniu Slovenska. Nemci obsadili Čadcu apohraničnémoravsko-slovensképásmo. Ťažké boje boli hlásené v priestore Žiliny, Považskej Bystrice a Trenčína. Na Slovensku bol ustanovený Slovenský národný výbor (Správne malo byť: Slovenská národná rada). Právomoc Slovenského národného výboru: Revolučný národný výbor je prvým vykonávateľom vôle slovenského ľudu. Zaručuje poriadok, osobnú a majetkovú bezpečnosť. Vyzýva všetkých občanov, aby sa podrobili jeho rozkazom aposlúchali úrady, riadené národnými výbormi. Revolučný národný výbor riadi povstanie. 30.8.1944 o 13.45 hod. sa ozval bansko-bystrický vysielač a menom národného výboru oznámil túto deklaráciu: Zradcovská Tisova vláda povolala nemecké vojsko, aby potrestalo slovenský národ za to, že slovenské vojsko odmieta bojovať proti ruským vojakom aspojeneckým národom, bojovať proti našim partizánom a ruským parašutistom, ktorí prišli na Slovensko, aby pomáhali brániť našu vlasť proti nemeckému násiliu. Vyzývame slovenských vojakov, aby sa postavili na odpor obsadzujúcim nemeckým jednotkám, bojovali tvrdo a neúprosne proti nemeckým votrelcom, zachovávali disciplínu a poslúchali veliteľov, ktorí ich povedú do boja. Vyzývame všetkých záložníkov avojakov, aby sa okamžite hlásili vnajbližších kasárňach. Vyzývame slovenskú políciu, žandárstvo a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k boju na obranu vlasti. Vtomto hrdinskom boji za slobodu slovenského národa podporujú nás spojenecké národy.
ZSSR JE S NAMI - ČERVENÁ ARMÁDA POSKYTNE POMOC STATOČNÉMU SLOVENSKÉMU NÁRODU. (Z vyhlásenia československého veľvyslanca v ZSSR Zd. Fierlingera v moskovskom rádiu.) 

VYHLÁSENIE ČS. VLÁDY V LONDÝNE: Verní Slováci zotrvali vboji proti Tisovmu režimu za novú lepšiu Československú republiku -demokratickú, sociálne spravodlivú. Čs. vláda sleduje tento hrdinský boj, podporuje ho zo všetkých síl a stará sa, aby spojenci poskytli maximálnu pomoc slovenským povstalcom. Vláda vyzýva všetkých Slovákov, Čechov aľud Podkarpatska, aby sa zapojili do začatého boja. Všetci bojovníci a jednotky, uskutočňujúci povstanie na Slovensku, sú súčasťou československej brannej moci.

V snahe likvidovať slovenské povstanie začali Nemci pešími jednotkami zosilnenými tankmi bojujúcej armády útok na príslušníkov slovenskej oslobodeneckej armády. 

II. Dnes 4.9.1944 o 01.00 hod. došiel rozkaz veliteľa 4. ukrajinského frontu, ktorým 1. čs. zbor prešiel do operačnej podriadenosti 1. ukrajinského frontu, a ktorým bol oznámený rozkaz maršala Sovietskeho zväzu Stalina na sústredenie jednotiek 1. čs. zboru za svitania 6.9.1944 v priestore: Brzozów, les, východne od smeru Stará Wieş, Przysietnica, Jablonka, Humniska, les východne od Turze Pole, Wara. 

III. Ešte v noci o 02.00 hod. bol jednotkám 1. čs. zboru telefonicky odovzdaný rozkaz na presun do rajónu sústredenia nariadeného operačným rozkazom 4. ukrajinského frontu (vydaného na základe rozkazu najvyššieho veliteľa maršala ZSSR Stalina č. 295.962 z 3.9.1944/č. 0038 zo dňa 3.9.1944). Podľa tohto rozkazu jednotky 1. čs. zboru začali realizovať presun o 04.00 hod. toho istého dňa. O 06.00 hod. dňa 4. 9. 1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 12 (písomný). 

IV. 1. čs. brigáda začala presun o 04.00 hod. dňa 4.9.1944, a k 14.00 hod. toho istého dňa sa sústredila v priestore Rybotycze, Makowa, Huwniki, Hujsko. O 20.05 hod. 1. čs. brigáda začala presun s úlohou do 07.00 hod. dňa 5.9.1944 sústrediť sa v priestore Wołodź, Poŗeby, Jawornik Ruski. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády od 14.00 do 20.00 hod. Huwniki, od 20.00 hod. Jawornik Ruski. 3. čs. brigáda začala presun na svitaní 4.9.1944. K 14.00 hod. sa sústredila v priestore Hrabivnica, Komaroviči, Nove Misto (Ukrajinsky: Нове Мiсто). O 20.15 hod. toho istého dňa začala nový presun súlohou do 07.00 hod. dňa5.9.1944 sústrediť sa vpriestore Lipa Dolna, Malawa, Bircza. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády od 14.00 do 20.00 hod. je v Komaroviči a potom v meste Stara Bircza. 1. čs. samostatná tanková brigáda v ZSSR o 16.00 hod. dňa 4.9.1944 začala presun s úlohou sústrediť sa na svitaní 5.9.1944 v priestore východne od obce Krasna. Stanovište veliteľa 1. čs. tankovej brigády od 06.00 hod. dňa 5.9.1944 v obci Poprawka. Ženijný prápor 1 sa k 14.00 hod. dňa 4.9.1944 sústredil v Bluzeve Górnom a od 20.00 hod. toho istého dňa pokračoval vpresune do priestoru obce Wola Korzeniecka. Stanovište veliteľa 1. čs. zboru je do 6.30 hod. dňa 5.9.1944 v Sambore, od 15.00 hod.5.9.1944v Krasnej, štáb tyla do 06.30 hod. dňa 5.9.1944 v Biskoviči (Ukrajinsky: Бисковичi), od 15.00 hod. .9.1944 v Domaradzi.

V. O 17.30 hod. prišiel operačný rozkaz štábu 1. ukrajinského frontu č. 507. Podľa tohto rozkazu1. čs. zbor prechádza do podriadenosti 38. armády. Týmto rozkazom bol zmenený priestor sústredenia zboru. Nový priestor sústredenia je nariadený v lesoch na sever a na severozápad od Brzozówa. O20.05 hod. prišiel operačný rozkaz veliteľa 38. armády č. 00121, vydaný o 15.45 hod. dňa 4.9.1944 štábom 38. armády. Podľa tohto rozkazu bol opäť nariadený nový priestor sústredenia zboru - 1. čs. zbor sa má do svitania 6.9.1944 sústrediť v priestore lesa východne od Krasnej. Stanovište veliteľa 1. čs. zboru dňa 5.9.1944: stred obce Krasna. 2. čs. paradesantná brigáda a letecký pluk 1 zostávajú v Proskurove. 

VI. Počasie: jasno, slabý vietor, teplota okolo 20 stupňov C. Cesty suché, viditeľnosť veľmi dobrá.

Zápis za deň 5. 9. 1944 - utorok

I. Pešie jednotky 1. čs. zboru počas dňa 5.9.1944 pokračovali v pochode do nariadeného priestoru sústredenia - obce Krasna. Motorizované jednotky 1. čs. zboru sa počas dňa sústredili v priestore Krasnej.

II. 1. čs. brigáda sa na svitaní dňa 5.9.1944 sústredila v priestore obce Jawornik Ruski v zostave: 1. poľný prápor, 2. poľný prápor, 3. poľný prápor, prápor samopalníkov, ženijný prápor, mínometný oddiel ťahaný koňmi (120 mm) a o 20.00 hod. vyrazila na ďalší pochod do priestoru obce Stara Vieś. 

3. čs. brigáda sa na svitaní dňa 5.9.1944 sústredila v priestore 1 km západne od obce Rzeki v zostave: 4. poľný prápor, 5. poľný prápor, ženijný prápor, mínometný oddiel (120 mm) ťahaný koňmi. 

1. čs. samostatná tanková brigáda sa počas dňa 5. 9. 1944 sústredila v priestore 3,5 km na západ od kostola v Baryczi v zostave: 1. tankový prápor, 2. tankový prápor, RTO (rota technickej obsluhy), 3. tankový prápor na železničnej stanici Przemyśl vykladal muníciu z ešalónu (Železničný transport). Stanovište veliteľa tankovej brigády je v lese 3,5 km západne od obce Barycz.

Ženijný prápor 1 zorganizoval denný odpočinok v južnej časti obce Wola Jasienicka. 

III. Delostrelectvo 1. čs. brigády a 3. čs. brigády, okrem hipomobilného (Ťahaného koňmi), zaujalo palebné postavenie podľa rozkazu veliteľa delostrelectva 38. armády. 

IV. Štáb 1. čs. zboru sa od 06.30 do 13.00 dňa 5.9.1944 premiestnil do obce Krasna, štáb tyla je v Żyznówe. 2. čs. brigáda 2 a letecký pluk 122 sú v Proskurove. 

V. O 01.00 hod. dňa 5.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz veliteľa 1. čs. zboru č. 13. 

VI. O 02.00. hod. bol vydaný operačný rozkaz veliteľa 1. čs. zboru č. 14.

VII. Počasie: jasno, teplo, sucho, viditeľnosť veľmi dobrá.