Deník 1. čs. armádního sboru, a hlášení o bojové činnosti 1. čs sboru

Seznamte se s operací skrze deník 1. čs. armádního sboru, a hlášení o bojové činnosti 1. čs sboru, zasílaná velením sboru Ministerstvu obrany do Londýna a další dobové dokumenty. Dobové prameny jsou převzaty z publikace:BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch 1944 - 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 448 s., príl., reg. ISBN 978-80-89523 -28-3

Publikaci si můžete stáhnout v elektronické podobě na stránkách našeho partnera VHÚ Bratislava.

V textu ponecháváme původní časové údaje - moskevský čas, který se ve hlášeních užíval. Pro středoevropský čas odečti 2 hodiny.

Zápis za deň 4. 9. 1944 - pondelok:

I. Československé vojská na Slovensku sa postavili s partizánskymi oddielmi na odpor nemeckým vojskám, ktoré dňa 29.8.1944 prikročili kobsadzovaniu Slovenska. Nemci obsadili Čadcu apohraničnémoravsko-slovensképásmo. Ťažké boje boli hlásené v priestore Žiliny, Považskej Bystrice a Trenčína. Na Slovensku bol ustanovený Slovenský národný výbor (Správne malo byť: Slovenská národná rada). Právomoc Slovenského národného výboru: Revolučný národný výbor je prvým vykonávateľom vôle slovenského ľudu. Zaručuje poriadok, osobnú a majetkovú bezpečnosť. Vyzýva všetkých občanov, aby sa podrobili jeho rozkazom aposlúchali úrady, riadené národnými výbormi. Revolučný národný výbor riadi povstanie. 30.8.1944 o 13.45 hod. sa ozval bansko-bystrický vysielač a menom národného výboru oznámil túto deklaráciu: Zradcovská Tisova vláda povolala nemecké vojsko, aby potrestalo slovenský národ za to, že slovenské vojsko odmieta bojovať proti ruským vojakom aspojeneckým národom, bojovať proti našim partizánom a ruským parašutistom, ktorí prišli na Slovensko, aby pomáhali brániť našu vlasť proti nemeckému násiliu. Vyzývame slovenských vojakov, aby sa postavili na odpor obsadzujúcim nemeckým jednotkám, bojovali tvrdo a neúprosne proti nemeckým votrelcom, zachovávali disciplínu a poslúchali veliteľov, ktorí ich povedú do boja. Vyzývame všetkých záložníkov avojakov, aby sa okamžite hlásili vnajbližších kasárňach. Vyzývame slovenskú políciu, žandárstvo a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k boju na obranu vlasti. Vtomto hrdinskom boji za slobodu slovenského národa podporujú nás spojenecké národy.
ZSSR JE S NAMI - ČERVENÁ ARMÁDA POSKYTNE POMOC STATOČNÉMU SLOVENSKÉMU NÁRODU. (Z vyhlásenia československého veľvyslanca v ZSSR Zd. Fierlingera v moskovskom rádiu.)

VYHLÁSENIE ČS. VLÁDY V LONDÝNE: Verní Slováci zotrvali vboji proti Tisovmu režimu za novú lepšiu Československú republiku -demokratickú, sociálne spravodlivú. Čs. vláda sleduje tento hrdinský boj, podporuje ho zo všetkých síl a stará sa, aby spojenci poskytli maximálnu pomoc slovenským povstalcom. Vláda vyzýva všetkých Slovákov, Čechov aľud Podkarpatska, aby sa zapojili do začatého boja. Všetci bojovníci a jednotky, uskutočňujúci povstanie na Slovensku, sú súčasťou československej brannej moci.

V snahe likvidovať slovenské povstanie začali Nemci pešími jednotkami zosilnenými tankmi bojujúcej armády útok na príslušníkov slovenskej oslobodeneckej armády.

II. Dnes 4.9.1944 o 01.00 hod. došiel rozkaz veliteľa 4. ukrajinského frontu, ktorým 1. čs. zbor prešiel do operačnej podriadenosti 1. ukrajinského frontu, a ktorým bol oznámený rozkaz maršala Sovietskeho zväzu Stalina na sústredenie jednotiek 1. čs. zboru za svitania 6.9.1944 v priestore: Brzozów, les, východne od smeru Stará Wieş, Przysietnica, Jablonka, Humniska, les východne od Turze Pole, Wara.

III. Ešte v noci o 02.00 hod. bol jednotkám 1. čs. zboru telefonicky odovzdaný rozkaz na presun do rajónu sústredenia nariadeného operačným rozkazom 4. ukrajinského frontu (vydaného na základe rozkazu najvyššieho veliteľa maršala ZSSR Stalina č. 295.962 z 3.9.1944/č. 0038 zo dňa 3.9.1944). Podľa tohto rozkazu jednotky 1. čs. zboru začali realizovať presun o 04.00 hod. toho istého dňa. O 06.00 hod. dňa 4. 9. 1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 12 (písomný).

IV. 1. čs. brigáda začala presun o 04.00 hod. dňa 4.9.1944, a k 14.00 hod. toho istého dňa sa sústredila v priestore Rybotycze, Makowa, Huwniki, Hujsko. O 20.05 hod. 1. čs. brigáda začala presun s úlohou do 07.00 hod. dňa 5.9.1944 sústrediť sa v priestore Wołodź, Poŗeby, Jawornik Ruski. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády od 14.00 do 20.00 hod. Huwniki, od 20.00 hod. Jawornik Ruski. 3. čs. brigáda začala presun na svitaní 4.9.1944. K 14.00 hod. sa sústredila v priestore Hrabivnica, Komaroviči, Nove Misto (Ukrajinsky: Нове Мiсто). O 20.15 hod. toho istého dňa začala nový presun súlohou do 07.00 hod. dňa5.9.1944 sústrediť sa vpriestore Lipa Dolna, Malawa, Bircza. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády od 14.00 do 20.00 hod. je v Komaroviči a potom v meste Stara Bircza. 1. čs. samostatná tanková brigáda v ZSSR o 16.00 hod. dňa 4.9.1944 začala presun s úlohou sústrediť sa na svitaní 5.9.1944 v priestore východne od obce Krasna. Stanovište veliteľa 1. čs. tankovej brigády od 06.00 hod. dňa 5.9.1944 v obci Poprawka. Ženijný prápor 1 sa k 14.00 hod. dňa 4.9.1944 sústredil v Bluzeve Górnom a od 20.00 hod. toho istého dňa pokračoval vpresune do priestoru obce Wola Korzeniecka. Stanovište veliteľa 1. čs. zboru je do 6.30 hod. dňa 5.9.1944 v Sambore, od 15.00 hod.5.9.1944v Krasnej, štáb tyla do 06.30 hod. dňa 5.9.1944 v Biskoviči (Ukrajinsky: Бисковичi), od 15.00 hod. .9.1944 v Domaradzi.

V. O 17.30 hod. prišiel operačný rozkaz štábu 1. ukrajinského frontu č. 507. Podľa tohto rozkazu1. čs. zbor prechádza do podriadenosti 38. armády. Týmto rozkazom bol zmenený priestor sústredenia zboru. Nový priestor sústredenia je nariadený v lesoch na sever a na severozápad od Brzozówa. O20.05 hod. prišiel operačný rozkaz veliteľa 38. armády č. 00121, vydaný o 15.45 hod. dňa 4.9.1944 štábom 38. armády. Podľa tohto rozkazu bol opäť nariadený nový priestor sústredenia zboru - 1. čs. zbor sa má do svitania 6.9.1944 sústrediť v priestore lesa východne od Krasnej. Stanovište veliteľa 1. čs. zboru dňa 5.9.1944: stred obce Krasna. 2. čs. paradesantná brigáda a letecký pluk 1 zostávajú v Proskurove.

VI. Počasie: jasno, slabý vietor, teplota okolo 20 stupňov C. Cesty suché, viditeľnosť veľmi dobrá.

Zápis za deň 5. 9. 1944 - utorok

I. Pešie jednotky 1. čs. zboru počas dňa 5.9.1944 pokračovali v pochode do nariadeného priestoru sústredenia - obce Krasna. Motorizované jednotky 1. čs. zboru sa počas dňa sústredili v priestore Krasnej.

II. 1. čs. brigáda sa na svitaní dňa 5.9.1944 sústredila v priestore obce Jawornik Ruski v zostave: 1. poľný prápor, 2. poľný prápor, 3. poľný prápor, prápor samopalníkov, ženijný prápor, mínometný oddiel ťahaný koňmi (120 mm) a o 20.00 hod. vyrazila na ďalší pochod do priestoru obce Stara Vieś.

3. čs. brigáda sa na svitaní dňa 5.9.1944 sústredila v priestore 1 km západne od obce Rzeki v zostave: 4. poľný prápor, 5. poľný prápor, ženijný prápor, mínometný oddiel (120 mm) ťahaný koňmi.

1. čs. samostatná tanková brigáda sa počas dňa 5. 9. 1944 sústredila v priestore 3,5 km na západ od kostola v Baryczi v zostave: 1. tankový prápor, 2. tankový prápor, RTO (rota technickej obsluhy), 3. tankový prápor na železničnej stanici Przemyśl vykladal muníciu z ešalónu (Železničný transport). Stanovište veliteľa tankovej brigády je v lese 3,5 km západne od obce Barycz.

Ženijný prápor 1 zorganizoval denný odpočinok v južnej časti obce Wola Jasienicka.

III. Delostrelectvo 1. čs. brigády a 3. čs. brigády, okrem hipomobilného (Ťahaného koňmi), zaujalo palebné postavenie podľa rozkazu veliteľa delostrelectva 38. armády.

IV. Štáb 1. čs. zboru sa od 06.30 do 13.00 dňa 5.9.1944 premiestnil do obce Krasna, štáb tyla je v Żyznówe. 2. čs. brigáda 2 a letecký pluk 122 sú v Proskurove.

V. O 01.00 hod. dňa 5.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz veliteľa 1. čs. zboru č. 13.

VI. O 02.00. hod. bol vydaný operačný rozkaz veliteľa 1. čs. zboru č. 14.

VII. Počasie: jasno, teplo, sucho, viditeľnosť veľmi dobrá. 

Bojová činnost sboru 4. 9. - 22. 9. 1944

I. Prechod k 1. ukrajinskému frontu a nasadenie do prielomu pri Krosne. 
Direktívou najvyššieho velenia Červenej armády 1. čs. zbor v ZSSR prešiel dňa 4. 9. 1944 z podriadenosti 4. ukrajinského frontu opäť do podriadenosti 1. ukrajinského frontu.
Ešte v tú istú noc začali jednotky 1. čs. zboru z priestoru Sambora pochod a za svitania dňa 7. 9. sa po 135 km húževnatom pochode horským terénom sústredili v priestore lesov východne od Krosna.
Dňa 8. 9. 1944 o 07.25 hod.1 sa začala delostrelecká príprava a o 08.45 hod. vyrazili jednotky Červenej armády do útoku západne od Krosna s úlohou prelomiť nepriateľské postavenie a v piaty deň ofenzívy sa zmocniť Prešova.
1. čs. zbor spolu s 25. tankovým zborom mal za úlohu v druhý deň ofenzívy byť nasadený do prielomu z čiary IWLA - JASIONKA. Nemecká posádka v Krosne kládla tvrdý odpor, a preto cieľ prvého dňa nebol dosiahnutý. Jednotky 1. čs. zboru vstúpili na druhý deň do boja na čiare WROCANKA - BÓBRKA s úlohou zmocniť sa GRODZISKA a oslobodiť cestu pre tanky.

II. Boj o GRODZISKO.
Útok jednotiek 1. čs. zboru dňa 9. 9. 1944 narazil na húževnatý odpor nepriateľa a dňa 9. 9. 1944 sa skončil bez úspechu. Vzatím zajatcov sa ukázalo, že nepriateľ preniesol sviežu 75. pešiu divíziu z priestoru sev. od TURKY s úlohou protiútočiť z priestoru lesa GRODZISKO a obnoviť postavenie.
10. 9. 1944 ráno prevzal velenie 1. čs. zboru generál Svoboda Ludvík.
Dňa 10. 9. 1944 z lesa severne do KOBYLIAN vyrazila 1. brigáda a do večera sa zmocnila HELENÓWKY. Nepriateľ úporne držal horu DZWONICA.
Dňa 11. 9. 1944 dostal zbor úlohu vytlačiť nepriateľa z priestoru DZWONICA - WOLA ALBINOWSKA - LAZY GUROWSKIE. Úlohu splnil 3. prápor 1. brigády spolu s 3. brigádou a na svitaní dňa 12. 9. vyšli jednotky na čiaru: severný okraj IWLY - južný okraj TEODORÓWKY a lesy severne od DUKLY2.

III. Boj severne od DUKLY o kótu 534.
V dôsledku nasadenia nových síl nepriateľa - jednotiek 68. divízie a 1. tankovej divízie - boli jednotky zboru zatlačené na južný okraj lesov severne od IWLY. Pokus našich jednotiek o prielom na smere IWLA - HYROWA, napriek tomu, že bol podporovaný silnou delostreleckou a mínometnou paľbou i letectvom, sa nepodaril a v dňoch 12. a 15. 9. 1944 počas neustálych urputných bojov o výšinu 534, táto prešla 7-krát z rúk do rúk. Dňa 16. 9. 1944 sa zlepšilo postavenie na pravom krídle, kde sme nadviazali styk s jednotkami 14. gardovej divízie, ktorá niekoľkokrát bezúspešne útočila na osadu IWLA.

IV. Boj o DUKLU.
Dňa 20. 9. 1944 o 11. hodine začal 1. čs. zbor svojím pravým krídlom spolu so 14. gardovou divíziou útok v smere na TEODORÓWKU. Hlavné sily frontu boli v tom čase nasadené 20 km východne od DUKLY. Útok zboru bol úspešný a jednotky do večera ovládli DUKLU, TEODORÓWKU a zmocnili sa ďalších piatich osád.
Dňa 21. 9. 1944 pokračovali jednotky v útoku a zmocnili sa výšiny 576 a 551.
Dňa 22. 9. 1944 sa jednotky zboru po úporných bojoch zmocnili hory HYROWA a okrajov lesa severne od obce Święty Jan. Boje o horu HYROWA sú veľmi prudké a počas dňa prešla dvakrát z rúk do rúk. V bojoch o horu HYROWA a DUKLU značne pomohli tankisti, ktorí v tom čase mali len 8 pojazdných opravených tankov rôznych typov.

V. Boje 2. čs. parades. brigády.
Rozhodnutím veliteľa frontu bola dňa 10. 9. 1944 2. čs. parades. brigáda nasadená ako pešia v zostave 67. zboru, kde bojovala až do 19. 9. 1944.
Počas týchto bojov brigáda sa zmocnila 8 osád. Pri plnení bojovej úlohy trpela nedostatkom transportných prostriedkov a ťažkých zbraní. Dňa 22. 9. 1944 je 2. čs. parades. brigáda zhromaždená na letisku Krosno a pripravená na odlet do ČSR.

VI. Výsledok bojov a trofeje.
V bojoch od 8. do 22. 9. 1944 boli nepriateľovi spôsobené tieto straty: zabitých:
dôstojníkov a mužov 3 814; zničených: pušiek - 1 310, ĽG - 62, samopalov - 106, mínometov - 3, tankov - 4, áut - 13, motocyklov - 13; zajatých: mužov - 9; ukoristených: pušiek - 110, ĽG - 2, automatov - 25, áut - 2; zostrelených lietadiel - 2; poškodených alebo zničených diel - 14.

VII. Vlastné straty:
Od 8. do 22. 9. 1944 jednotky 1. čs. zboru stratili:
padlých 31 dôst., 511 mužstva,
ranených 84 dôst., 2 170 mužstva,
nezvestných 2 dôst., 605 mužstva
dovedna 117 dôst., 3 289 mužstva.
Detailné rozvrhnutie strát pozri príloha A, B, C, D, E.3

VIII. Rôzne.
Dňa 11. 9. 1944 prišlo z Anglicka 83 dôstojníkov, ktorí boli ešte v ten istý deň nasadení do bojov.
Dňa 20. 9. 1944 prišiel doplnok 630 osôb zo zajateckého tábora Stanislavov od 4. ukrajinského frontu. Títo po dvojdňovom technickom výcviku boli nasadení do bojov.
Dňa 15. - 18. 9. 1944 dostala 1. čs. tanková brigáda 11 opravených tankov a od dňa 9. 9. 1944 sa tiež zúčastnila bojov.
Dňa 19. 9. 1944 prišli gen. Sázavský a gen. Klapálek, ktorí 20. 9. 1944 prevzali velenie brigád.
Ku dňu 22. 9. 1944 je veliteľom 1. čs. zboru generál Svoboda, zástupca nie je, náčelník štábu škpt. Lomský, náčelníkom operačného oddelenia je škpt. Dědíček4.
Veliteľom 1. čs. brigády je generál Sázavský, zástupcom je škpt. Záhora, náčelníkom štábu je mjr. Kukla5, náčelníkom oper. oddelenia škpt. Stav6.
Veliteľom 3. čs. brigády je generál Klapálek, zástupcom je pplk. Fanta, náčelníkom štábu mjr. Kukla, náčelníkom oper. oddelenia kpt. Mutl7.
Veliteľom 1. čs. tankovej brigády je škpt. Janko, náčelníkom štábu je kpt. Perl8, náčelníkom oper. oddelenia kpt. Bíčiště9.
Letecký pluk 1 vraj odletel do ČSR, bez toho, aby čokoľvek hlásil veliteľovi zboru.

IX. Záver.
A)
1. čs. zbor od druhého dňa prielomu bojuje na smere hlavného náporu o hranicu Čs. republiky, vinou čoho má ťažké straty, najmä v pechote a vo veliteľskom zbore (90 %).
Nutné je urýchliť prísun ďalších veliteľských kádrov, a to tak absolventov zo sovietskych učilíšť, ako aj dôstojníkov z Anglicka. Urýchlený prísun absolventov sovietskych učilíšť bol vyžiadaný od 1. ukrajinského frontu. Ľahko ranení dôstojníci a poddôstojníci, ktorí so sebazaprením sú schopní služby, sú nútení vrátiť sa do boja ku svojim jednotkám. 

B)
1. čs. zbor má nedostatok šoférov a nemá kádre pre ťažký delostrelecký pluk 5, hoci v 1. čs. zbore je del. Materiál, a to 24 ks 152 mm kanónových húfnic a 12 ks 122 mm húfnic. Vzhľadom na letecké dopravné spojenie s oslobodeným územím ČSR10 a dostatok mužstva na tomto území, odporúčam odoslať delostrelcov a šoférov vracajúcimi sa lietadlami k 1. čs. zboru na urýchlené sformovanie del. pluku 5. 

C)
Žiadal som o povolenie premiestniť čs. náhradný pluk do Krosna.

V prílohe predkladám dnešný stav 1. čs. zboru aj so zaradenými doplnkami a menné zoznamy straty dôstojníkov.

Náčelník štábu 1 . čs. zboru: 
škpt. pech. Lomský Bohumír 

Veliteľ 1. čs. zboru: 
brig. gen. SVOBODA Ludvík

VÚA - VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/12, inv. č. 93.

Dále zpracovat

Hlášení o bojové činnosti sboru

?? 1944, 31. augusta. SV Čiški. - Hlásenie veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. J. Kratochvíla ministrovi národnej obrany div. gen. S. Ingrovi a náčelníkovi Čs. vojenskej misie v Moskve brig. gen. H. Píkovi o bojovej činnosti 1. čs. armádneho zboru v ZSSR (s. 42)

1944, 23. septembra. SV Bóbrka. - Hlásenie veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu ministrovi národnej obrany gen. S. Ingrovi a náčelníkovi Čs. vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. Píkovi o bojovej činnosti 1. čs. armádneho zboru v ZSSR (s. 62)

1944, 12. októbra. - Hlásenie veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej brigády v ZSSR škpt. V. Janka veliteľovi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodovi o bojovej činnosti tankovej brigády od 1. septembra do 3. októbra 1944 (s. 72)

1944, 15. októbra. Barwinek. - Hlásenie veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu ministrovi národnej obrany čs. vlády v Londýne o bojovej činnosti 1. čs. armádneho zboru od 23. septembra do 6. októbra 1944 (s. 81)

1944, 19. októbra. Badín. - Prehľad bojovej činnosti 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR v Karpatoch a na Slovensku (s. 85)
1944, 31. októbra. - Správa o činnosti nepriateľa pred frontom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR od 1. do 31. októbra 1944 (s. 102)
1944, 5. novembra. Wola Nižna. - Hlásenie veliteľa 1. čs. sam. tankovej brigády škpt. V. Janka o bojovej činnosti brigády od 4. októbra do 1. novembra 1944 (s. 115)
1944, 15. novembra. Barwinek. - Hlásenie veliteľa 1. čs. armádneho zboru brig. gen. L. Svobodu hlavnému veliteľovi div. gen. S. Ingrovi o činnosti zboru od 6. októbra do 15. novembra 1944 (s. 126)

Hlásenie veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu hlavnému veliteľovi div. gen. S. Ingrovi o činnosti zboru od 15. novembra do 15. decembra 1944

Depeše a hlášení týkající se odvolání gen. Kratochvíla:

1944, 16. septembra, Moskva. - Depeša náčelníka Čs. vojenskej misie v Moskve brig. gen. H. Píku ministrovi národnej obrany čs. vlády v Londýne gen. S. Ingrovi o odvolaní brig. gen. J. Kratochvíla z funkcie veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR (s. 58)

1944, 20. septembra. Moskva. - Predbežná správa náčelníka Čs. vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. Píku hlavnému veliteľovi čs. brannej moci div. gen. S. Ingrovi o bojoch 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v Karpatsko-duklianskej operácii (s. 60)

1944, 24. septembra. Moskva. Depeša náčelníka Čs. vojenskej misie v ZSSR brig. gen. H. Píku hlavnému veliteľovi čs. brannej moci div. gen. S. Ingrovi s návrhom na riešenie zaradenia brig. gen. J. Kratochvíla po jeho odvolaní z funkcie veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR (s. 66)

1944, 29. septembra. Moskva. - Hlásenie brig. gen. J. Kratochvíla hlavnému veliteľovi čs. brannej moci div. gen. S. Ingrovi o bojovej činnosti 1. čs. armádneho zboru v ZSSR od 1. do 18. septembra 1944 (s. 69)

1944, 22. októbra. Moskva. - Hlásenie brig. gen. J. Kratochvíla hlavnému veliteľovi čs. brannej moci div. gen. S. Ingrovi o svojej činnosti vo funkcii veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR do 10. septembra 1944 (s. 95)

1944, 18. novembra. Moskva. - Žiadosť Hlavného veliteľstva čs. brannej moci aby brig. gen. J. Kratochvíl doplnil správy o priebehu bojov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v Karpatsko-duklianskej operácii od 4. septembra do 6. októbra 1944 (s. 134)

1945, 16. januára. Moskva. - Odpoveď brig. gen. J. Kratochvíla hlavnému veliteľovi čs. brannej moci
gen. S. Ingrovi na otázky na doplnenie správ o priebehu bojov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR od 4. septembra do 6. októbra 1944 (s. 203)

1945, 20. februára. Londýn. - Prehľad o činnosti a bojoch 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v dňoch od 4. do 9. septembra 1944 pod velením brig. gen. J. Kratochvíla, spracovaný štábom hlavného veliteľa čs. brannej moci (s. 247)